برچسب: نحوه استناد به مقاله در چاپ مقاله علمی پژوهشی

خانه نوشته های دارای برچسب "نحوه استناد به مقاله در چاپ مقاله علمی پژوهشی"
نحوه استناد به مقاله در چاپ مقاله علمی پژوهشی

نحوه استناد به مقاله در چاپ مقاله علمی پژوهشی

نحوه استناد به مقاله در چاپ مقاله علمی پژوهشی :بسیاری از افراد نقل قول و استناد را به اشتباه می گیرند. باید بگوییم نقل قول و استناد با هم تفاوت دارند. نقل قول، یادداشتی در متن مقاله و داخل پرانتز…